Kokouskutsu Yli-Kemin kalatalousalueen yleiskokous 2022

Kokouskutsu

Aika: 18.5.2022 kello 18.00
Paikka: Juhlahuoneisto AnnaBriitta, Kirkkokatu 3, 98100 Kemijärvi

Valtakirjojen tarkastus alkaa kello 17.30

Kalatalousalueen sääntö 5§: Yleiskokouksessa kokousedustajien tulee osoittaa puhe- ja äänivaltansa pöytäkirjanotteella tai valtakirjalla ja tarpeellisilla kiinteistön omistamista koskevilla asiakirjoilla.

Kokouksesta laadittu ja tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä Kemijärven kaupungin, Sallan, Savukosken, Sodankylän ja Pelkosenniemen kuntien kirjaamoissa 25.5.-24.6.2022 sekä Yli-Kemin kalatalouslaueen verkkosivuilla www.ylikeminkalatalousalue.fi

Lisätietoja antaa toiminnanjohtaja Anna-Leena Inkerö, puh. +358 43 850 0061

Yli-Kemin kalatalousalueen hallitus

ESITYSLISTA

1 Kokouksen avaus
2 Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta
3 Todetaan läsnä olevat puhe- ja äänioikeutetut jäsenet ja muut läsnäolijat
4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden käsittely
5 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
6 Hallituksen laatima kalatalousalueen vuosikertomus vuodelta 2021
7 Kalatalousalueen tilinpäätös vuodelta 2021 ja tilintarkastajan lausunto
8 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuullisille henkilöille
9 Päätetään ali/ylijäämän käytöstä
10 Päätetään hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja työryhmien sekä edustajien ja tilintarkastajien palkkioista ja kulujen korvaamisesta vuodelle 2022
11 Hallituksen erovuoroisten jäsenten valinta toimikaudelle 2022–2025 ja valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
12 Valitaan tilintarkastaja tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa
13 Vahvistetaan toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma vuodelle 2022
14 Päätetään vuoden 2021 vesialueiden omistajille maksettavien omistajakorvauksien jakoperusteesta
15 Päätetään kalatalousalueelle palautuneiden korvausvarojen käytöstä
16 Käsitellään muut kalatalousalueen hallituksen kokoukselle esittämät asiat
17 Muut esille tulevat asiat
18 Kokouksen päättäminen